Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med Dataskyddsförordningen, (the General Data Protection Regulation), härefter kallad GDPR, vilken trädde i kraft 2018-05-25.

Ansvar
Styrelsen för Vinslövs Bygdedansare, org.nr. 802444-8204, innehar rollen som Personuppgiftsansvarig. Vinslövs Bygdedansare ingår i Svenska Folkdansringen, härefter kallat Folkdansringen.

Vilken information samlar vi in?
I samband med att du ansluter dig till föreningen som terminsdeltagare i danskurser och/eller som fullvärdig medlem i början av varje kalenderår, inhämtar vi uppgifter om födelsedatum (6 siffror), förnamn, efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress direkt från dig.

Varför behöver vi dina uppgifter?
Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är för att kunna administrera medlemskap i Folkdansringens medlemssystem, samt för att föreningens kassör skall kunna administrera medlemsavgifter respektive terminsavgifter. Se även Svenska Folkdansringens Integritetspolicy.

E-postadressen insamlas med ändamålet att du skall kunna erhålla föreningens nyhetsbrev som skickas ut några gånger per år, samt för utskick av viktig information när styrelsen anser det vara nödvändigt, som komplement till hemsida och sociala medier. E-postadressen används även av Folkdansringen för utskick av medlemsbrev.

Varför behöver vi ditt födelsedatum?
Födelsedatumet behövs för att kunna identifiera dig som medlem och/eller deltagare i våra danskurser.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna behandlas i Folkdansringens medlemssystem, där särskilt behöriga personer som företräder föreningens styrelse, distriktet samt riksorganisationen, i egenskap som personuppgiftsansvariga, har tillgång till personuppgifterna. Namn och e-postadress behandlas förutom i medlemssystemet, även i Mailchimp, vilket är det verktyg vi använder för att skapa och skicka ut våra nyhets-/informationsbrev.

Rättsliga grunder
Inom GDPR ingår flera olika rättsliga grunder, där föreningen är skyldig att motivera vilken som används för syftet med insamling av personuppgifter. 

Insamlingen av personuppgifter gör vi med rättslig grund Avtal, för att vi skall kunna administrera medlemskap/kursdeltagande, så att du skall kunna ta del av de danskurser och aktiviteter som föreningen tillhandahåller.

För publicerade foton på sociala medier använder vi rättslig grund Intresseavvägning, med motiveringen att vi vill kunna visa upp vår verksamhet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi lämnar inte ut personuppgifter till annan, tredje part. Personuppgifterna kommer heller inte att lämnas till tredje part utanför EU/EES.

Dina rättigheter, enligt GDPR

Få tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Styrelsen skall vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter, om dig, som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet, som betyder överföring till annat system, av dina personuppgifter.

Få felaktiga personuppgifter rättade
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kräva begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör skall du informeras om detta.

Få dina personuppgifter raderade
Du har rätt att få uppgifterna raderade i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
  myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en
  profil i ett socialt nätverk

Tänk dock på att om du vill utöva din rätt till radering kan du inte längre ta del av våra kurser och medlemsförmåner, då vi inte kan fullgöra avtalet och administrera ditt medlemskap eller terminsdeltagande.

Invända mot behandling av personuppgifter
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Du har även rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. 

Få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
Folkdansringen som tillhandahåller medlemsregistret kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Har du frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till styrelsen via e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du har även rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till, (i form av ett registerutdrag), dataportabilitet, rättelse, komplettering eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra texten i denna Integritetspolicy och kommer då att informera dig som registrerad, när sådana ändringar sker.